صورة علم Egypt
من مجهول
منذ شهران 1 إجابات
0 0 0 0

حلمت أني هربت من بيت أهلي

حلمت ان انا هربت من بیت اهلی مع بنتین صحابی و رحت شرم الشیخ لواحد کنت مرتبطه بیه و کنت قاعده ف البیت معاه و مره واحده طلع اتکلم ف التلفون و بعد کده لقیت اختی و بابا جایین و متاخروش و لما سمعت صوت اختی طلعت نطیت من البلکونه و طلعت اجری علی البحر بس البحر اکنه جبل و البحر مغطیه و لما نزلت اقعد علی الشط کان عمیق اتشقلبت فیه و بعد کده طلعت رحت مکان زی السوق و قفت فیه جنب محل مع واحده اتعرفت علیها و قفت اشرب معاها سجاره و انا واقفه لقیت واحد صاحب لیا جی و بیدور علیا معاهم و کان راکب عجله و اول ما شفنی طلعت جریت و نزلت مکان کده بسلالم کتیر اول ما دخلت لقیت واحد نایم مع واحد رحت وقفت ف صحبی ده جالی و قالی انتی اللی حبستینی و فضلت معاه لما قالی کده و وشه الیمین کان متعور تعورتین جمب بعض بالطول تحت عنیه و العین الشمال مزرقه و دم محبوس فیها ممکن تفسیر الحلم کامل